GIS Adcode解析代码 GIS应用

GIS Adcode解析代码

ADCODE介绍 ADCODE是由国家基础地理信息中心定义的区域代码,共有6位数字,由省、地市、县各两位代码组成,国家基础地理信息数据中,一般都会包含这样几个字段:面积、周长、ADCODE编码、中文名...
阅读全文