windows中 Svn使用注意事项

  • A+
所属分类:IT技术

1.         文件或者文件夹不允许出现以大小写区别的相同名字

2.         文件或者文件夹中不允许出现空格

腾讯云推广
阿拉灯aladeng